Şu anda sitemizde 198 sınav
ve
17.303 soru yer almaktadır.
01-02-2023
 
KPDS ÜDS KPSS DGS LES TUS

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)

TUS Nedir?

 • Tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştiren sınavdır.


Başvurma Koşulları

 • Tıp fakültelerinden ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen diğer fakülte veya yüksekokullardan (diş hekimliği fakültesi veya diş hekimliği yüksekokulu hariç) başvuru tarihinden önce mezun olan veya bu tarihe kadar mezun olacak adaylar, TUS sınavına (sınavın bir dönemine) başvurabilirler.

  Bu koşulu karşılayan adaylardan durumları aşağıdaki maddelere uyanlar da ilgili dönemin TUS sınavına başvurabilirler.

  Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde veya tıp fakültelerinde asistan kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eğitim dalına girmek isteyenler. Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden en çok üç ay sonraya kadar bitirecek olanlar. 3281 sayılı Kanunun değişik 6. maddesine göre devlet hizmeti yükümlüsü tüm tıp doktorları (devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan uzman tıp doktorları hariç). Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar.

  İlgili dönemin TUS sınavına, sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki askeri sağlık personeli başvurabilecektir.

  Bazı Sağlık Personelinin devlet hizmeti yükümlülüğüne dair 2514 sayılı kanun 27.03.2002 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten sonra tıp fakültelerinden mezun olup halen, Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı, Anatomi, Histoloji (Embriyoloji ve Histoloji), Fizyoloji, Biyofizik, Patoloji (Tıbbi Patoloji), Farmakoloji, Tıbbi Farmakoloji, Radyoloji (Teşhis ve Tedavi) (Radyoloji ve Radyasyon Onkolojisi, Anestezioloji ve Reanimasyon, Mikrobiyoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji), Adli Tıp, Enfeksiyon Hastalıkları, Biyokimya (Tıbbi Biyokimya) ve Nükleer Tıp dallarında asistanlık eğitimi yapmakta olanlar, uzmanlık eğitimleri sırasında ve uzman olduktan sonra Devlet Hizmeti Yükümlülüklerini tamamlamadan başka bir uzmanlık dalına müracaat edemeyeceklerdir.

  Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı uzmanlık dallarında uzmanlık eğitiminde başarılı olanların uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri üç yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır.


Başvuru Kılavuzunun Alınacağı yerler

 • Bir dönemdeki TUS sınavına başvuracak adaylar, bu dönemle ilgili TUS Kılavuzu, Başvurma Belgesini kılavuzda belirtilen ücret karşılığında, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, KKTC'de oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No: 101, Lefkoşe/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden, yine kılavuzda belirtilen tarihler arasında alacaklardır.

  Askeri sağlık personeli başvurma ile ilgili belgelerini birlik komutanlıklarına veya kurum amirliğine teslim edeceklerdir.


Sınav ve Değerlendirme

 • Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Yabancı Dil ve Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve adayın doğru olarak cevaplandırdığı soruların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısı her adayın Yabancı Dil Testinden almış olduğu puanı belirleyecektir.

  Yabancı Dil Sınavında kullanılan çoktan seçmeli testlerden 100 üzerinden 60,000 veya daha yüksek puan alanlar TUS-Bilim Sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

  Yabancı dilde yazılı bir metnin Türkçeye tercümesi şeklindeki sınavlarda yapılan tercümeler, üniversitelerin ilgili dil ve edebiyatı bölümlerinde görevli öğretim elemanlarından ÖSYM'ce oluşturulacak jüriler tarafından, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 60,000 veya daha yüksek puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

  Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

  Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

  Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT ve TTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1 standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

  Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanı 50,000'den düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.

  Merkezi sistemle seçme işlemi, programların kontenjanları, adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılacaktır. Adaylar, TUS Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecektir.

  Bir uzmanlık dalına K veya T puanı ile seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde sırasıyla, fakülte başarı puanı, seçme yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene ve bu sınava girme hakkı veren okuldan daha sonraki bir yılda mezun olana öncelik tanınarak seçme yapılacaktır.


Bu sınava kimler başvurabiliyor?

 • Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir. (Ayrıntılar için Kılavuza bakınız.)


Başvurmanın başlama ve bitiş tarihleri nedir?

 • Nisan ve eylül aylarında olmak üzere her yıl iki sınav yapılmaktadır. Başvurma, sınavdan yaklaşık iki ay kadar önce olmaktadır. Başvurma tarihleri ilgililere, basın-yayın organları ile duyurulmaktadır.


Başvurma Belgelerini nereden alabilirim?

 • Başvurma belgeleri, İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlanabilir.


Ne kadar ücret yatırmamız gerekiyor?

 • Ücret her dönem için ayrıca belirlenmekte ve ilgili dönemin Kılavuzunda belirtilmektedir.


Başvurma Belgelerimi nereye teslim edeceğim?

 • Başvurma Belgeleri yine İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir.


Sınav ne zaman, nerede yapılacak?

 • Sınav, nisan ve eylül aylarında, Ankara'da yapılmaktadır. Sınav tarihleri Kılavuzda belirtilmektedir.


Sınava kaç kişi giriyor?

 • Her dönem, sınava 14.000 – 16.000 arasında başvuru olmaktadır.


Sınav sonucumu öğrenebilir miyim?

 • Yabancı Dil Sınavı sonuçları, pazar günü sabahleyin sınav salonu kapılarına asılarak adaylara duyurulmakta; seçme ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine gönderilmektedir. Sonuçlar, INTERNET'ten de öğrenilebilmektedir.


Sınavı niçin kazanamadım? Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

 • Adaylar, Sınav Sonuç Belgeleri gönderildikten sonraki 30 gün içinde, Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak dolduracakları dilekçe ile sınav sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler. Adayların, dilekçelerine, inceleme ile ilgili ücretin ödendiğini gösteren banka dekontlarını da eklemeleri gerekir.


Tercih etmediğim bir yere yerleştirildim. Düzeltilmesi için ne yapabilirim?

 • Adayların, tercih etmedikleri bir yere yerleştirilmeleri söz konusu olamaz.


Tercihimi galiba yanlış kodladım, değiştirebilir miyim?

 • Tercihlerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.


En kapsamlı bilgiye nereden ulaşabilirim?

 • TUS hakkında en kapsamlı bilgiye www.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz.


 
 
Ana Sayfa | Site Hakkında | Sınavlar Hakında | S.S.S. | İletişim Hattı | Basın Odası | Kullanıcı Sözleşmesi | www.ingilizcesoru.com